ORISSAARE VALLAVALITSUS

Orissaare Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll nr  21

Orissaare Gümnaasiumi ruum 113

Aeg: 21. aprill 2015

Algus kell 17.40

Lõpp kell 19.10

Osalesid: Aimar Lauge, Kai Paasoja, Kaidi Kald, Elina Kalm, Martti Nõu, Katrin Kirs,  Marili Niits, Kerli Teesalu. 

Puudusid: Marjana Prii, Sandra Peegel.

 

PÄEVAKORD

  1. OG sisehindamise kord
  2. Klassi- ja tehnoloogiaõpetaja konkurss
  3. Rahuloluküsitlus lastevanematele
  4. OG vastuvõtukorra muudatused
  5. Info, küsimused

1. OG sisehindamise kord

Kaidi: Kooli kodulehel on dokumentide juures vale aastaarv.

Marili: kas tugipersonali küsitlus on paberil ja käsikirjas? See pole aus, sest vastaja isik on tuvastatav. Missioon, visioon, põhiväärtused – küsitlusele vastates ei tohiks inimesel olla tunnet, et tema ees on kontrolltöö.

ETTEPANEK: Paigutada OG missioon, visioon ja põhiväärtused kooli nähtavale kohale.

 

OTSUS: Kuna direktor viibib haiguslehel, arutame sisehindamise korda meilitsi ja järgmisel korral arutame direktoriga.

 

2.  Klassi- ja tehnoloogiaõpetaja konkurss

 

Hoolekogu võtab konkursi korraldamise plaani teatavaks.

3. Rahuloluküsitlus lastevanematele

 

Kui küsitlus tuleb internetipõhine, siis ootab Martti direktori juhtnööre küsimuste vormistamise osas.

4. OG vastuvõtukorra muudatused

Hoolekogu liikmed on dokumendiga tutvunud ja nõustuvad selle muudatustega.

5. Info, küsimused

KÜSIMUSED:

Martti: Kas ja kuidas toimub muusikatunnis LAULMISE hindamine?

Aimar: Mida hinnatakse rütmikas?

Katrin: Mil määral arvestatakse kehalise kasvatuse hindamisel lapse individuaalset arengut ning kehalisi võimeid? Tundub, et endiselt on normid, mis määravad hinde.

Kaidi: Kuidas käib palkade arvestamine ja määramine, eriti tugipersonali puhul?

Kuidas hakkavad muusikakool ja gümnaasium üheskoos eksisteerima? Kas tuleb muusikakallakuga gümnaasium? Kas tööle jääb kaks direktorit?

Hoolekogu tutvub OG õpilaste riietuse nõuetega. Dokument kiidetakse heaks.

KÜSIMUS: Kas saab tellida kooli logoga triiksärki?

Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija

/Kaidi Kald/                                                                                                             /Katrin Kirs/