ORISSAARE VALLAVALITSUS

Orissaare Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll nr 25

Aeg: 15. detsember 2015

Koht: OG ruum 116

Algus kell 17.30

Lõpp kell 19.15

Osalesid: Aimar Lauge, Kai Paasoja, Kaidi Kald, Katrin Kirs, Kerli Teesalu, Marili Niits, Toomas Erikso

Puudusid: Elina Kalm, Martti Nõu

PÄEVAKORD

1. Tutvumine Orissaare Gümnaasiumi arengukava analüüsiga

2. 2015. aasta finantsanalüüsi ja 2016. aasta eelarvekavaga tutvumine

3. Orissaare Gümnaasiumi kodukorraga tutvumine

4. Jooksvad küsimused

Hoolekogu vaatas läbi punktides 1 – 3 nimetatud dokumendid ning võttis informatsiooni teadmiseks. Küsimusi/ eriarvamusi ei tekkinud.

4. Jooksvad küsimused

Suhtumine riigigümnaasiumisse.

Hoolekogu arutas riigigümnaasiumi loomise plusse ja miinuseid ning otsustas, et Orissaarde peab igal juhul alles jääma gümnaasiumihariduse omandamise võimalus, näiteks oleks hea mõte tegutseda riigigümnaasiumi Ida-Saaremaa filiaalina.

OGSA korraldatav Orissaare Gümnaasiumi tuluõhtu

Marili tegi ettepaneku siduda tuluõhtu kooli juubeliga ning korraldada see võimalusel kevadpühade paiku. Hoolekogu liikmed toetasid seda mõtet. Kaidi ja Aimar kontakteeruvad OGSA-ga ning annavad hoolekogu ettepaneku edasi.

Õpilaste suitsetamine

Aimar teavitas hoolekogu liikmeid probleemist. Nii õpetajate esindajate kui ka õpilasesinduse liikme sõnul on olukord tõsine, sest üha rohkem noori hakkab koos sõpradega suitsetamas käima. Arutati suitsetamise riske ning seost võimaliku narkootikumide tarbimisega edaspidi. Kuna kooli koostöö politseiga pole antud küsimuses soovitavat tulemust andnud, otsustati, et abituriendid külastavad 5.- 11. klassi õpilasi ning selgitavad neile kooli kodukorra punkti 2.17. Hoolekogu teeb kooli juhtkonnale ettepaneku hinnata suitsetavate õpilaste käitumist alates 2015/2016. õppeaasta III veerandist hindega „mitterahuldav“.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 11. - 15. jaanuaril.

OTSUSTATI:

1. Orissaarde peab igal juhul alles jääma gümnaasiumihariduse omandamise võimalus.

2. Hoolekogu teeb OGSA-le ettepaneku siduda tuluõhtu kooli juubeliga ning korraldada see võimalusel kevadpühade paiku.

3. Abituriendid külastavad 5.- 11. klassi õpilasi ning selgitavad neile kooli kodukorra punkti 2.17.

Hoolekogu TEEB KOOLI JUHTKONNALE ETTEPANEKU hinnata suitsetavate õpilaste käitumist alates 2015/2016. õppeaasta III veerandist hindega „mitterahuldav“

Hoolekogu esimees Protokollija

/Aimar Lauge/ /Katrin Kirs/