ORISSAARE VALLAVALITSUS

Orissaare Gümnaasiumi hoolekogu protokoll nr. 16

06. oktoober 2014

Orissaare Avatud Noortekeskuses

Algus kell 18.00

Lõpp kell 19.30

Kohal: Elina Kalm, Maidi Tilk, Marili Niits, Kaidi Kald, Kai Paasoja, Sandra Peegel, Katrin Kirs, Martti Nõu, Marjana Prii.

Puudus: Aimar Lauge

Päevakord:

1. Maidi Tilga avaldus.

2. Õpilase arenguvestluse läbiviimise korra muutmine.

3. Õppekava muudatus, mis puudutab eesti keele hindamist 1. - 4. klassis.

3. Gümnaasiumi 2014-2015. õppeaasta üldtööplaaniga tutvumine.

4. Jooksvad küsimused.

OTSUSTATI:

  • Maidi Tilga avaldus rahuldada.

  • Arenguvestlusi viiakse läbi reeglina 2., 4., 5., 7., 9., 10.( teistest koolidest tulijatega), 11. klassis, vajadusel võib käsitleda lühemat perioodi.

    Kui õpilane saabub teisest koolist, siis temaga viiakse vestlus läbi kahe kuu jooksul.

  • Algklassides hinnatakse eesti keelt kahe hindega: lugemine ja suuline eneseväljendus ning kirjutamine.

  • Järgmine hoolekogu koosolek toimub 30. oktoobri paiku.

Koosoleku juhataja Koosoleku protokollija

/ Maidi Tilk / / Katrin Kirs/