2015
OGSA tegevus ja plaanid

Tänavu teeme oma annetuskogumisega ettevalmistusi järgmisel 2016.aastal toimuvale kooli 70.aastapäeva tähistamisele.
Palume teha annetus järgmisele arveldusarvele:
ORISSAARE GÜMNAASIUMI SIHTASUTUS
Swedbank
a/a EE83 2200 2210 3343 7173
Sel perioodil on kavas keskenduda kolmele teemale: koguda annetusi Orissaare Gümnaasiumi ajaloo püsiekspositsiooni jaoks (soov koguda 10 000 eurot); kooli algklasside uue mööbli jaoks (kulub umbes 5000 eurot); jätkata tunnustusstipendiumi Minu Õpetaja väljaandmist (kulu 400 – 800 eurot).
OGSA nõukogu koostöös Orissaare Gümnaasiumi hoolekogu ning paljude toetajatega viis läbi tuluõhtu 30.jaanuaril 2015, mis õnnestus hästi. Orissaare valla infolehes ilmus selle kohta artikkel, samuti ajalehtedes Saarte Hääl ja Meie Maa.
Raha Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutuse arvele kogunes tuluõhtult ning paljude vilistlaste käest, kes aktiivst teavitust tähele panid. Annetuse tegi ettevõte Tartu Ehitus.
OGSA tunnustusstipendium Minu õpetaja pälvis seekord matemaatikaõpetaja Viive Kelder.

 

2015 aasta
OGSA arvel oli aasta algul 491 eurot ja 48 senti.

Sel aastal otsustati keskenduda kolmele teemale: koguda annetusi Orissaare Gümnaasiumi ajaloo väljapaneku jaoks (soov koguda 10 000 eurot); kooli algklasside uue mööbli jaoks (kulub umbes 5000 eurot); jätkata tunnustusstipendiumi Minu Õpetaja väljaandmist (kulu 500 – 1000 eurot). Suurendamaks tähelepanu OGSA eesmärkidele, et suureneks annetajate arv, otsustas OGSA nõukogu läbi viia tuluõhtu 30.jaanuaril Orissaare kultuurimajas; levitada OGSA kohta informatsiooni aktiivselt nii vallas kui ka vilistlaste seas; kutsuda üles vilistlasi oma klassi kokkutulekutel tegema annetusi kooli sihtasutuse toetuseks.

Kui iga kooli või vallaga seotud inimene – vilistlane, lapsevanem, vallaelanik, suvesaarlane – annetaks igal aastal OGSA arvele 10 – 30 eurot, oleks see ühine toetus vallaelus ka näha. Ühiselt saaksime teha neid muutusi ja toetada neid suundumusi, mis koolile ja vallaelanikele kõige rohkem korda lähevad.

Tegutseme üheskoos ja üheskoos naudime ka tulemust!!

Palume teha annetus järgmisele arveldusarvele:

ORISSAARE GÜMNAASIUMI SIHTASUTUS

     Swedbank

a/a EE83 2200 2210 3343 7173

Tulge kindlati OGSA korraldatud tuluõhtule Orissaare kultuurimajas reedel,

30.jaanuaril kell 19.00

 

Palume esitada  Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutuse tunnustusstipendiumi

Minu Õpetaja 2015  kandidaate!

Viimane esitamispäev on 15. veebruar.

Esitada saab vabas vormis kirjalikult vallavalitsusele kinnises ümbrikus OGSA nõukogu nimele 

OGSA nõukogu teeb esitatu põhjal valiku 18-ndaks veebruariks ja tunnustusstipendium antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise aktusel vallavanema poolt. Aktusele on kutsutud kõik esitatud kandidaadid. 

2014 aasta

Aastalõpp 2014  Tekst ilmunud ORISSAARE TEATAJA, detsember 2014


Seoses 2013 aasta lõpul toimunud muudatustega – kohaliku omavalitsuse valimistega vahetus vallavanem, samuti vahetus Orissaare Gümnaasiumi direktor – muutus ka OGSA nõukogu koosseis. Nõukogust lahkusid Aarne Põlluäär ning Peeter Hansberg.

Ametijärgselt asusid OGSA nõukogu liikmeks uus vallavanem Vello Runthal ja gümnaasiumi uus direktor Marjana Prii, kes esimesel nõukogu koosolekul selgitasid valla ja gümnaasiumi tulevikuplaane.

2014 aasta OGSA tunnusstipendiumi Minu Õpetaja andis Eesti Vabariigi 96.aastapäeva pidulikul aktusel õpetaja Ivo Maripuule üle vallavanem Vello Runthal.

Nõukogul oli aasta jooksul kolm koosolekut, kus võeti vastu mitmeid otsuseid seoses OGSA tegevuse aktiveerimisega. Aasta lõpul tegutsesid Nõukogu liikmed ja ka koostööpartnerid – kooli hoolekogu – aktiivselt, ilmus artikkel Orissare valla lehes, infot levitati Orissaares toimunud mitmetel üritustel, samuti erinevatel netilehtedel, OGSA arvenumber avaldati ka ajalehes Saarte Hääl.

Rahaline seis. 2014 algul oli OGSA arvel 631.80 euro. Aasta jooksul koguti 810 eurot. Sellest 500 erot maksis OGSA toetuseks Gümnaasiumi parimate õpilaste ekskursioonile ja 450 eurot tunnustus stipendiumiks Minu Õpetaja. Aasta 2014 lõpuks oli OGSA arvel 491.48 eurot.

 

 

2013 aasta

 

Orissaare Gümnsaasiumi Sihtasutuse nõukogu täienes 2012 aasta lõpul uue liikmega, kelleks on Hannes Hanso. Seega töötas nõukogu järgmises koosseisus: Aarne Põlluäär , Peeter Hansberg, Anu Viljaste, Üllar Taniberg, Vambo Kaal, Tõnis Rihvk, Ants Riim,  Hannes Hanso. OGSA juhataja oli ka 2013 aastal Silvi Teesalu.

 

OGSA kuulutas välja tunnustusstipendiumi Minu Õpetaja, mille eesmärgiks on suurema tähelepanu pööramine meie õpetajate tänuväärsele tööle.

 

Nominente esitasid õpilased, õpetajad, lapsevanemad, kooli hoolekogu, vallaelanikud. OGSA nõukogu tegi esitatud ettepanekute põhjal otsuse ning Eesti Vabariigi 95.aastapäeva aktusel 22. veebruaril andis vallavanem Aarne Põlluäär õpetajatele Külli Rihvkile ja Jüri Linkile üle rahalise stipendiumi koos juurdekäiva tunnuskirjaga.

 

OGSA nõukogu rahuldas OG direktori taotluse toetada gümnaasiumi paremate õpilaste preemiareisi Läänemaale – Haapsalusse ja Matsalu looduskaitsealale.

 

2013 aastal maksti  OGSA kogutud vahenditest stipendiumiteks Minu Õpetaja 700.00 eurot ja 487.00 eurot kooli preemiareisi toetuseks. OGSA –le oli rahalisi vahendeid aasta 2013 lõpuks kogunenud arvele -  631.80 euro.

 

2013. aastal oli mitmeid nõupidamisi ja aasta algul tegeles iga OGSA nõukogu liige 20 oma lähema vilistlase ergutamisega annetust tegema OGSA kasuks. Siiski on tulemused seni tagasihoidlikud.

 

OGSA nõukogu tegevusest 2010
24.02.2010 toimus pidulik OGSA nõukogu koosolek.
Kuna vallavanem Raimu Aardam on valitud Kihelkonna vallavanemaks, siis on sellega lõppenud Raimu osalus OGSA nõukogus. Tänane vallavanem Aarne Põlluäär kuulub ameti tõttu OGSA nõukogusse.
Seega on OGSA nõukogu liikmeteks: Karli Valt, Peeter Hansberg, Aarne Põlluäär, Tõnis Rihvk, Ants Riim, Üllar Taniberg ja Vambo Kaal.
OGSA juhataja on Silvi Teesalu.
OGSA nõukogu avaldab tänu endisele Orissaare vallavanem Raimu Aardamile tubli töö eest OGSA nõukogus. Samuti avaldab lugupidamist hiiglasliku töö eest, mis Raimu Aardam on teinud Maasi maalinna projekti ellukutsumisel ja arendamisel.
OGSA nõukogu andis välja ühe stipendiumi summas 10 000 eek kooli parimate õpilaste kevadreisi korraldamise toetuseks.
OGSA otsustas toetada kooli korraldatud Maasi maalinna tunnuslause konkurssi 1000 krooni suuruses summas. Raha antakse üle vastaval tunnuslause komisjoni otsusele.

2009
OGSA nõukogu koosolekud toimusid kahel korral.
Kuulutati OGSA deviisiks: 100 krooni oma kooli!
Selle tunnuslausega püütakse ärgitada vilistlasi rahalisteks annetusteks.
OGSA nõukogu liige Üllar Taniberg ja juhataja Silvi Teesalu osalesid kooli karjääripäeval märtsis.
OGSA nõukogu liikmed Raimu Aardam, Ants Riim, samuti juhataja Silvi Teesalu osalesid 1.mai mõttetalgutel Orissaare Kultuurimajas.
OGSA nõukogu otsustas toetada Orissaare valla püüdlusi Maasi maalinna arendamisel, kasutades selleks OGSA põhikirjalisi võimalusi ja sidudes toetusi kooliga.
16.detsembril sai OGSA juhataja S. Teesalu kokku Orissaare Gümnaasiumi õpetajatega, kus arutati konkreetseid teid, kuidas Maasi maalinna kooli ellu rohkem sisse tuua.
OGSA nõukogu levitas OGSA bülletääni nr 2.
OGSA juhataja kirjutas lühikese artikli Orissaare valla infolehte.

2008
OGSA kaukas oli küllaldaselt selleks, et aastal 2008 toimus esmakordne stipendiumite jagamine.
OGSA juhataja töötas välja stipendiumi jagamise põhimõtted ja viisid, mis said kooskõlastuse nõukogu liikmeteslt ning osutusid üsna käepäraseks stipendiumite taotluste ja jagamise protsessis.
2008 maikuus toimunud koosolekul otsustas OGSA nõukogu järgmised stipendiumid:
1. Määrta stipendium 6000 eek (kuus tuhat eesti krooni) 11 ja 12 klassi õpilaste KUMU õppereisi korraldamise toetuseks. Õpetja Katrin Vaher.
2. Määrata stipendium 6000 eek (kuus tuhat krooni) VI klassi õpilaste Lõuna-Eesti õppereisi toetuseks.
3. Määrata stipendium 5000 eek (viis tuhat eesti krooni) õpilasele Paula Uspenskile, suurepäraste sportlike saavutuste eest ning tema kui vahetusõpilase kulude osaliseks katteks.
4. Määrata stipendium 3000 eek (kolm tuhat eesti krooni) õpilasele Jan Teevetile kui III kooliastme parimale õppurile ja parimale õpilasele huvitegevuses.
5. Jätta kasutamata OGSA nõukogu ettepanek õpetaja enesetäiendamise toetuseks, kuna puudusid avaldused õpetajatelt.
OGSA nõukogu levitas esimest OGSA bülletääni.

2007
Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutus kantud Tulumaksusoodustusega Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste nimekrija kandmise otsus avaldati Riigiteatajas lisas: RTL 2007,2,44. Seadusemuudatuse rakendamine alates 01.01.2007.
OGSA andis Orissaare Spordihoone avamispäeval üle rändkarika spordiklubile. Spordihoone avamisel viibisid OGSA nõukogu liige Üllar Taniberg ja juhataja Silvi Teesalu.
Sihtasus tegeles teavitamisega sihtasutuse eesmärkidest  Orissaare Gümnaasiumi vilistlaste hulgas.
OGSA juhataja levitas OGSA kohta infot kirja teel, mida jagati kooli vilistlastele Orissaare alevis ja saadeti kirju meilitsi vilistlasklasside kontaktisikutele.

2006
Orissaare Gümnaasiumi 60. Aastapäeva kogunemisel otsustasid vilistlased toetada 17.lennu vilistlase Silvi Teesalu ettepanekut asutada kooli tegevuse toetamiseks Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutus.
Samas tehti koosolek, kus nimetati seitse sihtasutuse nõukogu liiget, kellele anti ülesandeks vormistada vastavalt Eesti riigi seadustele sihtasutus.
Nõukogu liikmeteks said: Karli Valt – vilistlasnõukogu esimees, Raimu Aardam – Orissaare vallavanem, Peeter Hansberg – Orissaare Gümnaasiumi diektor, Üllar Taniberg – 32.lennu
vilistlane, Vambo Kaal – 18 lennu vilistlane, Ants Riim – Tõnis Rihvk – 33.lennu vilistlane.
Sihtasutuse juhatajaks valiti Silvi Teesalu, 17lennu vilistlane.
Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutus alustas tegevust asutamisotsusega 05.10.2006. Sihtasutuse on möödunud perioodi jooksul vormistatud ning Pärnu Maakohtu poolt on väljastatud registrikaart  registrikoodiga 90004958, millele on tehtud esmakanne Sihtasutuse kohta 11.10.2006.
Vastavalt Vabariigi valitsuse otsusele 22.12.2006 nr. 739 on Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutus kantud Tulumaksusoodustusega Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste nimekrija . Otsus on avaldatud Riigiteatajas lisas: RTL 2007,2,44. Seadusemuudatuse rakendamine alates 01.01.2007.
Sihtasutuse on tegelenud oma tegevuse teavitamisega Orissaare Gümnaasiumi vilistlaste hulgas.