Meie koolist

Õppenõukogud

2018/19 õa Orissaare Gümnaasiumi planeeritud õppenõukogud

ÕN nr 1:
19.09. 2018

Õppenõukogu sekretäri valimine; üldtööplaani, kodukorra ja õppekava uuenduste kinnitamine

ÕN nr. 2:
17.04. 2019

12. klassi õpilaste õppetöö kokkuvõtted.

 

ÕN nr. 3:
10.06. 2019

1.- 8. ja 10.- 11. klassi õppetöö lõpetamine ja järgmisse klassi üleviimine;

Täiendavate õppetööde ja/või korduseksami määramine;

Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga või kiitusega üksikus õppeaines;

12. klassi õpilase kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustamine;

 

ÕN nr. 4:
17.06. 2019

Õppenõukogu liikmete määramine, kes allkirjastavad lõputunnistused;

9. klassi põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine;

9. klassi lõpetamine kiituskirjaga või kiitusega lõputunnistusel;

12. klassi gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine;

12. klassi lõpetamine kuld- või hõbemedaliga;

Üleminekuklasside õpilaste korduseksami või täiendava õppetöö sooritanud õpilase klassi lõpetamine ja üleviimine järgmisse klassi.

 

ÕN nr. 5:
29.08. 2019

Üleminekuklasside õpilaste täiendavate õppetööde lõpetamine ja üleviimine järgmisse klassi;

Õppeaasta 2018/19 õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;

Kooli üldtööplaani kinnitamine 2019/20 õppeaastaks.

 

 

juhtkond, 2018